Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


materialy:podstawy-administracji:konta-uzytkownikow

Konta użytkowników

W każdym systemie potrzebne są konta użytkowników. Konta można podzielić na dwa rodzaje - konta osób korzystających z systemu: administratorów, użytkowników poczty, samby itp. oraz konta techniczne - czyli konta dedykowane dla działania konkretnej usługi: konto ftp, apache, httpd. Te ostatnie tworzone są po to, aby konkretny demon działał w kontekście i z uprawnieniami użytkownika technicznego. W ten sposób administrator może kontrolować do jakich zasobów dana usługa ma dostęp.

Tworzenie nowego konta użytkownika

Dodanie nowego konta do systemu można dokonać za pomocą komendy useradd:

[root@lpi-c7 ~]# useradd
Usage: useradd [options] LOGIN
    useradd -D
    useradd -D [options]

Options:
 -b, --base-dir BASE_DIR    base directory for the home directory of the
                new account
 -c, --comment COMMENT     GECOS field of the new account
 -d, --home-dir HOME_DIR    home directory of the new account
 -D, --defaults        print or change default useradd configuration
 -e, --expiredate EXPIRE_DATE expiration date of the new account
 -f, --inactive INACTIVE    password inactivity period of the new account
 -g, --gid GROUP        name or ID of the primary group of the new
                account
 -G, --groups GROUPS      list of supplementary groups of the new
                account
 -h, --help          display this help message and exit
 -k, --skel SKEL_DIR      use this alternative skeleton directory
 -K, --key KEY=VALUE      override /etc/login.defs defaults
 -l, --no-log-init       do not add the user to the lastlog and
                faillog databases
 -m, --create-home       create the user's home directory
 -M, --no-create-home     do not create the user's home directory
 -N, --no-user-group      do not create a group with the same name as
                the user
 -o, --non-unique       allow to create users with duplicate
                (non-unique) UID
 -p, --password PASSWORD    encrypted password of the new account
 -r, --system         create a system account
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into
 -s, --shell SHELL       login shell of the new account
 -u, --uid UID         user ID of the new account
 -U, --user-group       create a group with the same name as the user
 -Z, --selinux-user SEUSER   use a specific SEUSER for the SELinux user mapping

Przydatnymi parametrami używanymi do zakładania kont są:

 • -m aby automatycznie był tworzone katalog domowy użytkownika (raczej nie używany przy kontach technicznych)
 • -s /bin/bash aby ustawić powłokę Bash jako tą podstawową po zalogowaniu
 • -r dla kont technicznych (systemowych)
 • -g GRUPA_PODSTAWOWA aby dopisać inną niż domyślnie grupę podstawową, konto użytkownika może należeć tylko do jednej grupy podstawowej
 • -G GRUPA2,GRUPA3,… aby dodać użytkownika od razu do innych grup dodatkowych w systemie
 • -u UID aby przypisać konkretną wartość identyfikatora użytkownika (UID) - powinien on być unikalny dla każdego z użytkowników w systemie; czasami jest potrzeba, aby użytkownikowi nadać określony, stały UID w różnych współpracujących systemach dla wygody operowania uprawnieniami na tych systemach (uprawnienia oparte są o UID a nie nazwę użytkownika).

Przykładowo, aby utworzyć konto kasia z jej katalogiem domowym i z domyślną powłoką Bash:

useradd -m -s /bin/bash kasia

Nazwy loginów nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych. Zachowanie domyślne komendy useradd może być definiowane w pliku /etc/login.defs.

Tworzenie nowej grupy użytkowników

Grupy w systemie pozwalają wygodniej zarządzać zbiorem kont (np. uprawnieniami do określonych obiektów). Aby dodać nową grupę do systemu należy użyć komendy groupadd:

[root@lpi-c7 ~]# groupadd
Usage: groupadd [options] GROUP

Options:
 -f, --force          exit successfully if the group already exists,
                and cancel -g if the GID is already used
 -g, --gid GID         use GID for the new group
 -h, --help          display this help message and exit
 -K, --key KEY=VALUE      override /etc/login.defs defaults
 -o, --non-unique       allow to create groups with duplicate
                (non-unique) GID
 -p, --password PASSWORD    use this encrypted password for the new group
 -r, --system         create a system account
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into

Przykładowo, aby dodać grupy księgowi oraz admini:

groupadd ksiegowi
groupadd admini

Nazwy loginów nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych. Zachowanie domyślne komendy groupadd może być definiowane w pliku /etc/login.defs.

Zmiana hasła konta

Aby nadać lub zmienić hasło dla konta należy użyć komendy passwd:

[root@lpi-c7 ~]# passwd --help
Użycie: passwd [OPCJA...] <nazwaKonta>
 -k, --keep-tokens    zatrzymuje niewygasłe tokeny uwierzytelniania
 -d, --delete      usuwa hasło dla danego konta (tylko root)
 -l, --lock       zablokowuje hasło danego konta (tylko root)
 -u, --unlock      odblokowuje hasło danego konta (tylko root)
 -e, --expire      wygasza hasło dla danego konta (tylko root)
 -f, --force       wymusza działanie
 -x, --maximum=DAYS   maksymalny czas ważności hasła (tylko root)
 -n, --minimum=DAYS   minimalny czas ważności hasła (tylko root)
 -w, --warning=DAYS   liczba dni ostrzegania użytkownika przed wygaśnięciem hasła
             (tylko root)
 -i, --inactive=DAYS   liczba dni po wygaśnięciu hasła, kiedy konto zostanie wyłączone
             (tylko root)
 -S, --status      zgłasza stan hasła dla danego konta (tylko root)
 --stdin         odczytuje nowe tokeny ze standardowego wejścia (tylko root)

Help options:
 -?, --help       Show this help message
 --usage         Display brief usage message

Użytkownik root ma uprawnienia zmiany hasła dowolnemu użytkownikowi, np.:

passwd kasia

Każdy użytkownik może może zmienić swoje hasło za pomocą komendy:

passwd

Identyfikacja użytkownika

Aby upewnić się, że konto w systemie istnieje oraz sprawdzić jakie są jego podstawowe przynależności do grup oraz wartości UID użytkownika i GID podstawowej grupy należy wywołać komende id:

[root@lpi-c7 ~]# id kasia
uid=1004(kasia) gid=1004(kasia) grupy=1004(kasia)

lub jako Kasia:

[kasia@lpi-c7 ~]$ id
uid=1004(kasia) gid=1004(kasia) grupy=1004(kasia)

Modyfikacje parametrów konta

Aby zmodyfikować parametry konta (najczęściej zmieniamy przypisanie użytkownika do grup) należy użyć komendy usermod:

[root@lpi-c7 ~]# usermod
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
 -c, --comment COMMENT     new value of the GECOS field
 -d, --home HOME_DIR      new home directory for the user account
 -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
 -f, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration
                to INACTIVE
 -g, --gid GROUP        force use GROUP as new primary group
 -G, --groups GROUPS      new list of supplementary GROUPS
 -a, --append         append the user to the supplemental GROUPS
                mentioned by the -G option without removing
                him/her from other groups
 -h, --help          display this help message and exit
 -l, --login NEW_LOGIN     new value of the login name
 -L, --lock          lock the user account
 -m, --move-home        move contents of the home directory to the
                new location (use only with -d)
 -o, --non-unique       allow using duplicate (non-unique) UID
 -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new password
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into
 -s, --shell SHELL       new login shell for the user account
 -u, --uid UID         new UID for the user account
 -U, --unlock         unlock the user account
 -Z, --selinux-user SEUSER   new SELinux user mapping for the user account

Komenda przyjmuje podobne parametry do useradd, ale dotyczy kont już istniejących użytkowników. Aby przykładowo zmienić ustawienia konta kasia tak, aby należała do grupy ksiegowi jako grupy podstawową oraz do grupy dokumentyfirmy jako grupy dodatkowej:

usermod -g ksiegowi -G dokumentyfirmy kasia

Z usermod może korzystać jedynie administrator. Użytkownik nie może zmienić swojej przynależności do grup ze względów bezpieczeństwa.

Kasowanie obiektów

Aby skasować konto użytkownika lub grupę należy użyć komend userdel lub groupdel:

[root@lpi-c7 ~]# userdel
Usage: userdel [options] LOGIN

Options:
 -f, --force          force some actions that would fail otherwise
                e.g. removal of user still logged in
                or files, even if not owned by the user
 -h, --help          display this help message and exit
 -r, --remove         remove home directory and mail spool
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into
 -Z, --selinux-user      remove any SELinux user mapping for the user

Przydatnym parametrem userdel jest -r dzięki któremu oprócz kasowania samego konta zostanie dodatkowo usunięty jego katalog domowy z zawartością oraz poczta użytkownika.

Składnia komendy groupdel:

[root@lpi-c7 ~]# groupdel
Usage: groupdel [options] GROUP

Options:
 -h, --help          display this help message and exit
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into

Zakres materiału LPI 107.1 niepełny!

FIXME

Informacyjnie: materiał na stronie nie wypełnia jeszcze całego zekresu tematu 107.1 LPI, brakuje opisów:

 • /etc/passwd
 • /etc/shadow
 • /etc/group
 • /etc/skel
 • chage
 • groupmod
materialy/podstawy-administracji/konta-uzytkownikow.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/29 23:59 przez mzalewski

(C) 2017 ITMZ Mariusz Zalewski